Algemene voorwaarden

Download de voorwaarden

Algemene voorwaarden – Jouw Bot Community
Versiedatum: 19 juli 2018

 

Identiteit van Jouw Bot Community is onderdeel van Keijzer Media

Keijzer Media
Sterrenlaan 218

2402 BD Alphen aan den Rijn
E-mailadres: robin@jouwbot.nl

KVK-nummer: 65529308

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van jouwbot.nl of community.jouwbot.nl maakt. In deze Algemene voorwaarden is neergelegd wat jij van ons mag verwachten en, andersom, aan welke voorwaarden jij je moet houden bij het gebruik van jouwbot.nl en onze Diensten. Met “jou”, “je” en “jij” bedoelen we jou/jouw onderneming als gebruiker van jouwbot.nl of klant van onze Diensten.

 

Artikel 1 – Definities

 • Jouw Bot: In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Jouw Bot”, Jouw Bot verstaan.
 • Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Jouw Bot een overeenkomst heeft gesloten.
 • Website’s: jouwbot.nl en community.jouwbot.nl
 • Diensten: De door Jouw Bot te verlenen diensten zoals beschreven op jouwbot.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de Community via een browser.
 • Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene voorwaarden) tussen Jouw Bot en Licentienemer op grond waarvan Jouw Bot aan Licentienemer Diensten verleent.
 • Community: De door Jouw Bot geleverde besloten online omgeving dat dient als zowel Online Leeromgeving en Forum.
 • Online Leeromgeving: De online omgeving binnen de Community waarop Licentienemers trainingen kunnen volgen van Jouw Bot.
 • Forum: De online omgeving binnen de Community waarop Licentienemers kunnen communiceren met Jouw Bot en andere Licentienemers.
 • Algemene voorwaarden: Deze Algemene voorwaarden.
 • Messenger Bot: Facebook Messenger is een mobiele app die chat-, stem- en videocommunicatie mogelijk maakt tussen de web gebaseerde berichten en smartphones van de social media-site.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van Jouw Bot en op alle met Jouw Bot gesloten Overeenkomsten. Door een Overeenkomst met Jouw Bot te sluiten, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde Algemene voorwaarden.

2.3. Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf of als particulier. Licentienemer kan dus alleen beroep doen op het consumentenrecht en bescherming zoals het herroepingsrecht als particulier zijnde.

2.4. Jouw Bot is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 2.5. Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Jouw Bot tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.6. Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle door Jouw Bot verleende Diensten, aanbiedingen, offertes, alle door Jouw Bot gesloten Overeenkomsten en alle overige door Jouw Bot verrichtte handelingen.

2.7. Slechts bij goedkeuring van beide partijen kan er afgeweken worden van deze Algemene voorwaarden. 

2.8. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Jouw Bot met betrekking tot jouwbot.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

3.2. De Overeenkomst tussen Jouw Bot en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van jouwbot.nl/community.jouwbot.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email, WhatsApp, Messenger, SMS of schriftelijk. 

3.3. Jouw Bot heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Licentie
4.1. Jouw Bot verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst. De Licentienemer neemt een licentie af, de Licentienemer is niet de eigenaar van de digitale diensten/content/producten binnen in de Community.

4.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3. Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5 – Duur gebruiksrecht
5.1. De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand, kwartaal of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt van een aanbiedingstarief over langere periode.

5.2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer tenzij er (wederom) voor meerdere maanden wordt verlengd met een aanbiedingstarief over langere periode. Opzegging dient ten minste 28 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via de e-mail. 

5.3. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de overeenkomst is hierbij leidend.

5.4. Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Jouw Bot verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5. Jouw Bot en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;

 1. indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) s urséance van betaling wordt verleend;
 3. licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Jouw Bot haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:

 1. openstaande betalingen;
 2. intellectuele eigendomsrechten;
 3. aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten Jouw Bot
6.1. Jouw Bot spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. 

6.2. Jouw Bot is niet betrokken bij de inhoud van de Messenger Bot van Licentienemer, Jouw Bot is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering door Licentienemer. 

6.3. Jouw Bot behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. Jouw Bot zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4. Jouw Bot kan de Diensten en/of de Community mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Jouw Bot.

6.5. Jouw Bot verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Jouw Bot. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 6.6. Jouw Bot verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers tips krijgen over de onderwerpen die in de Community worden behandeld. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer
7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Community te gebruiken voor het volgen van trainingen en het deelnemen aan het Forum.

7.2. Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gedeeld in de Community.

7.4. Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via robin@jouwbot.nl aan Jouw Bot door te geven.

 7.5. Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Jouw Bot mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

 1. geen gegevens plaatsen op de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 2. geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
 3. deze niet gebruiken als een marketingkanaal om persoonlijke diensten en producten aan te bieden;
 4. geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
 5. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
 6. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
 7. geen op de Community geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten delen, veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
 8. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
 9. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
 10. alle aanwijzingen van Jouw Bot die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

 7.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Jouw Bot zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Jouw Bot tot enige schadevergoeding is behouden.

7.7. Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Jouw Bot.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen
8.1. Door Jouw Bot opgegeven of met Jouw Bot overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2. Jouw Bot is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3. Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Jouw Bot kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Jouw Bot genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4. Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst. 

8.5. Indien Jouw Bot een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Jouw Bot geldende regeling.

Artikel 9 – Betaling
9.1. De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2. Betaling van het factuurbedrag zal binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geschieden op de door Jouw Bot aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien het factuurbedrag niet (geheel) binnen deze termijn wordt voldaan, is Licentienemer van rechtswege in verzuim.

9.3. Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening.

9.4. Eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Jouw Bot maakt, alsmede de wettelijke rente en de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade komen voor rekening van Licentienemer. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-. 

9.5. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Jouw Bot bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6. Jouw Bot heeft ten allen tijde het recht de toegang tot de Community uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen. 

9.7. Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Jouw Bot. 

 Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame
10.1. Jouw Bot staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Jouw Bot geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Jouw Bot. 

10.2. Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Jouw Bot, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer. 

10.3. Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4. Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Jouw Bot opnemen via robin (at) jouwbot (.) nl of via de contactpagina op de Website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Jouw Bot. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten binnen de vastgestelde opzegtermijn.

10.6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Jouw Bot ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Jouw Bot.

11.2. Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3. Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4. Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1. Jouw Bot is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten. 

12.2. De aansprakelijkheid van Jouw Bot jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan. 

12.3. Licentienemer zal Jouw Bot en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Jouw Bot is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Jouw Bot (hoogste leidinggevend personeel).

 Artikel 13 – Overmacht

13.1. Jouw Bot is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: 

 1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Jouw Bot
 2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 3. belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 4. werkstakingen
 5. brand
 6. ongeval of ziekte van personeel
 7. Denial of Services (DoS) aanvallen
 8. door Jouw Bot onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet u itsluitend van de wil van Jouw Bot afhankelijk is
 9. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Jouw Bot tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 13.3. Indien Jouw Bot door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering
14.1. Alle door Jouw Bot gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Jouw Bot verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Jouw Bot te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Jouw Bot verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Jouw Bot verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Jouw Bot is Jouw Bot niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Jouw Bot tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jouw Bot (hoogste leidinggevend personeel).

 Artikel 15 – Privacy
15.1. Jouw Bot respecteert de privacy van Licentienemer. Jouw Bot zal de  persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de Website is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3. Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw Bot aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Jouw Bot is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Kan deze Algemene voorwaarden worden gewijzigd?
Deze Algemene voorwaarden kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Algemene voorwaarden dan kun je een e-mail sturen aan

Robin (at) jouwbot (.) nl

Gratis Stappenplan e-book

In het stappenplan ontdek je stap-voor-stap hoe je gemakkelijk en snel jouw eerste Messenger ChatBot maakt en lanceert binnen 5 minuten.

Premium Cursus + Coaching

Een uitgebreide e-learning omgeving van 30+ video's waardoor jij alles leert wat je moet weten om winstgevende ChatBots te bouwen en te verkopen.

Ga aan de slag!

Download e-book, of maak een account aan.

© 2018 Jouw Bot ?. All rights reserved.

Bedrijfsgegevens:

Jouw Bot
Sterrenlaan 218
2402 BD Alphen aan den Rijn

Robin@jouwbot.nl
KvK: 65529308

 

Deze site maakt geen deel uit van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site op geen enkele manier door Facebook ondersteund. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK Inc.

>