Privacy Policy – Jouw Bot Community
Versiedatum: 17 juli 2018

Identiteit van Jouw Bot Community is onderdeel van Keijzer Media

Keijzer Media
Sterrenlaan 218

2402 BD Alphen aan den Rijn
E-mailadres: robin@jouwbot.nl

BTW-nummer: NL219943515B01
KVK-nummer: 65529308

 

Jouw Bot  (”JB”; ”wij”), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (”je”). Onze diensten bestaan uit het leveren van een community waarmee onze klanten hun eigen Messenger Bots leren maken, verkopen en onderhouden, en andere Diensten (de “Diensten”). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

Jouw Bot acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites, https://www.jouwbot.nl/ en https://community.jouwbot.nl; gerelateerde websites; en Diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 17 juli 2018. 

Gebruik van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Jouw Bot aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die je, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Soorten gegevens verzameld
Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Betaalinformatie; BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Afbeeldingen waarmee je kunt worden geïdentificeerd;
 • Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.

Gronden voor de verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen Jouw Bot en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kunt je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen.

Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is, dan kunt je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kunt je ons op ieder moment informeren. 

Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kunt je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen
We zullen jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op je website. Deze trackingcode registreert klikken op onze website. Voor ons zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus wij kunnen de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Voor meer informatie, bekijk het privacy beleid van Google.

 Social media
Wellicht is je opgevallen dat je onze blogs en content kunt delen via onze website naar Social media als Facebook of LinkedIn. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor: 

 1. Facebook
 2. LinkedIn
 3. YouTube
 4. Messenger
 5. WhatsApp

Door te klikken op de bovenstaande Handelsnamen lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media.

Reactie onder blogs of content
Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Wil je dat de reactie verwijderd wordt, kun je ons een e-mail sturen en verwijderen wij je reactie of je doet het zelf. 

Inhoud website
De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers, conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. 

Gelinkte websites
Aan de lezer wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Een hyperlink, banner of button doorverwijzing naar websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. 

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens
Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeldt link’ of een persoonlijk e-mail, zullen we je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaren we tenminste zeven jaar. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke Belastingdienst verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een digitale schijf.

Rechten en plichten
Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage. Dat kan naar robin (at) jouwwbot (.) nl

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. 

Nadrukkelijk wijzen wij de lezer erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Wij onderschrijven tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld: 

ManyChat:
Wij verzamelen jouw naam en e-mailadres voor ManyChat. ManyChat is een chatdienst op onze website waarmee wij door middel van deze dienst met je in contact kunnen komen via Facebook Messenger. ManyChat zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Zij gebruiken jouw gegevens enkel met het doel je te laten chatten met KR op onze website via Facebook Messenger. 

Huddle B.V.
Onze webwinkel maakt gebruik van de diensten Huddle B.V. De software van Huddle is zo ingericht dat je toegang krijgt tot de content van onze aangeboden diensten. Huddle heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Huddle is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Huddle maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Mollie:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen van onze facturens maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies
Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid om ingelogd te blijven, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kan jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowsers zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Websites en Diensten van derden
Onze Diensten bestaan uit het leveren van een community waarmee onze klanten hun eigen Messenger Bots leren maken, verkopen en onderhouden. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via deze community en Messenger Bots. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun Messenger Bots verzamelen, dan kun je contact opnemen met de organisatie die Messenger Bots heeft opgebouwd. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan robin (at) jouwbot (.) nl

Gratis Stappenplan e-book

In het stappenplan ontdek je stap-voor-stap hoe je gemakkelijk en snel jouw eerste Messenger ChatBot maakt en lanceert binnen 5 minuten.

Premium Cursus + Coaching

Een uitgebreide e-learning omgeving van 30+ video's waardoor jij alles leert wat je moet weten om winstgevende ChatBots te bouwen en te verkopen.

Ga aan de slag!

Download e-book, of maak een account aan.

© 2018 Jouw Bot ?. All rights reserved.

Bedrijfsgegevens:

Jouw Bot
Sterrenlaan 218
2402 BD Alphen aan den Rijn

Robin@jouwbot.nl
KvK: 65529308

 

Deze site maakt geen deel uit van de Facebook-website of Facebook Inc. Bovendien wordt deze site op geen enkele manier door Facebook ondersteund. FACEBOOK is een handelsmerk van FACEBOOK Inc.

>